قصه خوانی

توضیحات کوتاه 

معرفی طرح تکراه
طرح تکراه 20 سال تجربه از گروه تکما - قسمت دوم
طرح تکراه 20 سال تجربه از گروه تکما - قسمت اول
اولین همایش کودکان تکراه
راه اندازی اولین شعبه مطالعاتی در روستای شلهه ثوامر