قصه خوانی

توضیحات کوتاه 

راه اندازی اولین شعبه مطالعاتی در روستای شلهه ثوامر