درباره تکراه

جوامع توسعه یافته در کنار توجه به رشد و پیشرفت جامعه به مقوله رفتار و فرهنگ توجه داشته اند. در واقع می بایست میان رشد، پیشرفت ، فرهنگ و رفتار یک جامعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار به توازن رسید. تکراه به معنی توانمندسازی کودکان روستایی ایران همیشه پایدار، مسیری است برای تربیت و پرورش انسان های فردا. انسان هایی که با رشد و مهارت های فردی خود، مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.

فعالیت ها

فعالیت های تکراه

فعالیت های تکراه

مجله های تکراه

انتخاب مسیر

انتخاب مسیر انتخاب مسیر یکی از اساسی ترین کارهایی است که یک شخص در زندگی خود انجام میدهد. تا آنجا که می توان گفت انتخاب

توضیحات بیشتر »

تاریخچه فکر پروری

تاریخچه فکر پروری انسان همواره از بدو خلقت دارای قدرت فکر و تفکر بوده، که این یژگی او را از سایر موجودات متمایز ساخته. اگر

توضیحات بیشتر »