انتخاب مسیر

انتخاب مسیر انتخاب مسیر یکی از اساسی ترین کارهایی است که یک شخص در زندگی خود انجام میدهد. تا آنجا که می توان گفت انتخاب مسیر یکی از دغدغه های روزانه نوجوانان نیز به حساب…

عوامل منفی و تاثیرگذار در پرورش و تعلیم کودکان

عوامل منفی و تاثیرگذار در پرورش و تعلیم کودکان اولین معلمان کودک والدین هستند. در طول تاریخ، تعلیم و تربیت مواردی منفی واسی زننده وجود داشته بدون آنکه به موضوع رشد شناختی، اجتماعی، عاطفی، ارتباطی،…

تاریخچه فکر پروری

تاریخچه فکر پروری انسان همواره از بدو خلقت دارای قدرت فکر و تفکر بوده، که این یژگی او را از سایر موجودات متمایز ساخته. اگر بخواهیم تاریخچه فلسفه فکر و اندیشه را مورد برسی قرار…

فلسفه و هدف های تعلیم پرورش کودکان و نوجوانان

فلسفه و هدف های تعلیم پرورش کودکان و نوجوانان غالب اوقات وقتی صحبت از آگاهی انسان می‌شود صحبت از هر دانایی و شناخت و عملی است که من و شما به هر چیزی داریم  و…

اصول تعلیم و تربیت فلسفی پدر و مادر

اصول تعلیم و تربیت فلسفی پدر و مادر اصول تعلیم و تربیت فلسفی که پدر مادر واجب است به فرزندان خود یاد دهند نقش اساسی را در زندگی فرزندشان ایفا می کند. ۸ سال اول…